پروژه

نمای کلی پروژه - آبان 96  نمای کلی پروژه - آبان ۹۶ بلوکاژ کف و اجرای سقف طبقه A بلوکاژ کف و اجرای سقف طبقه A قالب بندی تیرهای اصلی قالب بندی تیرهای اصلی فریم چینی زیر تیرهای اصلی فریم چینی زیر تیرهای اصلی تیرریزی تیرریزی آرماتوربندی تیرهای اصلی آرماتوربندی تیرهای اصلی تیرریزی و پهن ورق متال تیرریزی و پهن ورق متال تیرریزی تیرریزی تیرریزی و پهن ورق متال تیرریزی و پهن ورق متال نمای کلی پروژه - تیر 96  نمای کلی پروژه - تیر ۹۶ نمای کلی پروژه - خرداد 96  نمای کلی پروژه - خرداد ۹۶ بتن ریزی سقف  بتن ریزی سقف بتن ریزی ستونها و دیوارهای برشی  بتن ریزی ستونها و دیوارهای برشی ارماتوربندی تیرهای اصلی سقف  ارماتوربندی تیرهای اصلی سقف اجرای دیوار برشی   اجرای دیوار برشی اجرای دیوار برشی   اجرای دیوار برشی اجرای دیوار برشی   اجرای دیوار برشی اجرای دیوار برشی   اجرای دیوار برشی اجرای دیوار برشی   اجرای دیوار برشی تیرریزی و اجرای سقف   تیرریزی و اجرای سقف شروع تیر ریزی سقف ها   شروع تیر ریزی سقف ها اتمام فونداسیون و تکمیل ستونهای تراز اول   اتمام فونداسیون و تکمیل ستونهای تراز اول اجرای ستون ها و دیوارهای برشی   اجرای ستون ها و دیوارهای برشی اجرای ستون ها و دیوارهای برشی-تکمیل آب بندی دیوارهای دور گود پروژه   اجرای ستون ها و دیوارهای برشی-تکمیل آب بندی دیوارهای دور گود پروژه نمای کلی پروژه         نمای کلی پروژه نمای کلی پروژه         نمای کلی پروژه اجرای دیوارهای برشی     اجرای دیوارهای برشی اجرای دیوارهای سازه ای     اجرای دیوارهای سازه ای اجرای دیوارهای برشی     اجرای دیوارهای برشی اجرای دیوارهای برشی    اجرای دیوارهای برشی نمای کلی پروژه        نمای کلی پروژه نمای کلی پروژه       نمای کلی پروژه نمای کلی پروژه       نمای کلی پروژه نمای کلی پروژه       نمای کلی پروژه نمای کلی پروژه       نمای کلی پروژه آغاز عملیات بتن ریزی فونداسیون     آغاز عملیات بتن ریزی فونداسیون آغاز عملیات بتن ریزی فونداسیون     آغاز عملیات بتن ریزی فونداسیون آغاز عملیات بتن ریزی فونداسیون     آغاز عملیات بتن ریزی فونداسیون نمای کلی پروژه       نمای کلی پروژه نمای کلی پروژه       نمای کلی پروژه نمای کلی پروژه      نمای کلی پروژه نمای کلی پروژه      نمای کلی پروژه نمای کلی پروژه      نمای کلی پروژه نمای کلی پروژه      نمای کلی پروژه نمای کلی پروژه      نمای کلی پروژه نمای کلی پروژه     نمای کلی پروژه نمای کلی پروژه    نمای کلی پروژه نمای کلی پروژه    نمای کلی پروژه نمای کلی پروژه    نمای کلی پروژه جابجایی آرماتورهای بافته شده جهت جاگذاری در چاه های سازه نگهبان    جابجایی آرماتورهای بافته شده جهت جاگذاری در چاه های سازه نگهبان خاکبرداری و اجرای سازه نگهبان    خاکبرداری و اجرای سازه نگهبان